нашите услуги

МАЛТА

Информация

Informations

Финансовите институции в Малта са обект на стриктни регулации и надзор. Финансовите институции са регулирани от Закона за финансовите институции и Правилника на финансови институции. Техните дейности включват факторинг, парични преводи, издаване и администриране на средства за плащания, гаранции и задължения, както и обмен на чуждестранна валута. Въпреки, че много от тези дейности също се извършват и от кредитни институции, финансовите институции нямат право да приемат депозити или други възстановими средства от населението за финансиране на дейността си.

Лиценз за Финансови Институции

Въведение

Финансовите институции в Малта са обект на стриктни регулации и надзор. Финансовите институции са регулирани от Закона за финансовите институции и Правилника на финансови институции. Техните дейности включват факторинг, парични преводи, издаване и администриране на средства за плащания, гаранции и задължения, както и обмен на чуждестранна валута. Въпреки, че много от тези дейности също се извършват и от кредитни институции, финансовите институции нямат право да приемат депозити или други възстановими средства от населението за финансиране на дейността си.

Малтийски орган за финансов надзор – MFSA

От 2002 г. Малтийският орган за финансов надзор (MFSA) е отговорен за издаването на лицензи на кредитни и финансови институции и за надзора върху тяхната дейност. Преди да се подаде официално заявление за лиценз, MFSA призовава кандидатите да се срещнат с негови представители, за да се обсъдят предложената дейност и нормативните изисквания и така да се гарантира гладкото протичане на процеса по лицензиране. Окончателното заявление за лиценз трябва да бъде придружено от необходимите подкрепящи документи, като например бизнес план, определящ  вида и обема на бизнеса, както и структурата, организацията и системата на управление на институцията.

Позволени дейности

Финансовите институции са лишени от възможността да вземат депозити или други възстановими средства от населението, за да финансират дейността си. Техните дейности могат да включват следното:

 • Заеми (включително лични кредити, ипотечни кредити, факторинг със или без да се средства, финансиране на търговски сделки, включително форфетиране);
 • Финансов лизинг;
 • Венчър или рисков капитал;
 • Услуги, свързани с разплащанията;
 • Издаване и администриране на средства за плащане (напр. кредитни карти, пътнически чекове и банкови драфтове);
 • Гаранции и задължения;
 • Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:

          – инструменти на паричния пазар (чекове, полици, депозитни сертификати и т.н.);

          – чуждестранна валута;

          – финансови фючърси и опции;

          – борсови и лихвени инструменти;

          – прехвърляеми инструменти;

 • Поемане на емисии акции и участието в такива въпроси;
 • Парично посредничество.

Лицензионни изисквания

 • Изискванията за собствен капитал зависят от дейностите, които финансовата институция предлага да предостави, но трябва да са не по-малко от € 125 000;
 • Трябва да има най-малко две лица, които ефективно ще управляват дейността на финансовата институция в Малта;
 • Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: отговорно поведение; подходящи и благонадеждни лица; почтеност и професионализъм; адекватни информационни потоци и възможност за консолидиран надзор.

Заявление за лиценз

Заявленията трябва да бъдат подадени до MFSA чрез съответните формуляри. Процедурата по кандидатстване се състои от два процеса – анализ на бизнес плана (включително финансовите прогнози) и надлежна проверка (дю дилиджънс) на директори, висши мениджъри и акционери. Институциите трябва да представят следните документи:

 • Програма на операциите;
 • Политики и процедури;
 • Меморандум и устав;
 • Предложен размер на първоначалния капитал;
 • Описание на механизмите за вътрешен контрол, които заявителят трябва да създаде, за да се съобрази със задълженията във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и Регулациите за финансиране на тероризма;
 • Описание на структурната организация;
 • Бизнес план, включително структура, системи  за организация и управление на институцията (планът трябва да включва финансова информация, която дава възможност на MFSA да определи изискване за наличие собствен капитал);
 • Одитирани финансови отчети за последните три години (ако е приложимо);
 • Информация за самоличността на всички директори, администратори и мениджъри на институцията;
 • Информация за самоличността на всички акционери, които притежават квалифицирано дялово участие или партньори;
 • Информация за самоличността на лицата, които ефективно ще ръководят дейността на бъдещата институция;
 • Правен статут на кандидата и адрес на неговото седалище.

MFSA може да изиска от заявителя да предостави допълнителна информация, която счита за важна в процеса на издаване на лиценз.

Времева рамка

MFSA се произнася във връзка със заявлението за лиценз в рамките на три месеца от получаване на заявлението. Ако има допълнителна документация, поискана от MFSA, решението относно заявлението ще бъде взето в рамките на три месеца от нейното предоставяне.

Нормативни такси

Еднократна такса за заявление и неговата обработка е дължима при подаване на заявление от финансовата институция, кандидатстваща за лиценз:      €3,500

Годишна такса за надзор: Еквивалентна на 0,000175 от общата стойност на позициите в баланса, но във всеки случай не по-малко от € 2500 и не повече от € 50 000 (еквивалентно на процент от задълженията по депозитите).

Таксите за надзор са дължими към датата на издаване на лиценза, пропорционално определени спрямо 31-ви декември, а след това са дължими ежегодно на две равни вноски на 1-ви януари и 1-ви юли всяка година. Таксите не могат да бъдат възстановявани.

Надзор на лицензианта

MFSA контролира финансовите институции непрекъснато чрез външни анализи и такива, провеждани на място. Наред с всичко останало, притежателите на лицензи са длъжни да представят данни за статистическата възвръщаемост на месечна и тримесечна база. Тримесечните отчети са по-изчерпателни, тъй като те включват подробна разбивка на активите и пасивите, елементите, изключени от баланса, приходите и разходите, както и ликвидността, собствените средства, капиталовата адекватност и възвръщаемостта от големи експозиции, когато е приложимо. След това MFSA съставя месечни и тримесечни отчети за институцията, използващи факторите са абревиатура CAMEL (капитал, активи/пасиви, управление, доходи и ликвидност).

Лиценз за Електронни Пари

Въведение

Малта е една от първите държави-членки на ЕС, които позволяват дейността на самостоятелни институции за електронни пари. Последните изменения в закона, включително намаляването на изискуемия първоначален капитал, повишиха още повече привлекателността на този бизнес модел.

В продължение на няколко години Малта работи в посока създаване на институции за електронни пари. Институциите за електронни пари, също попадат в обхвата на Закона за финансовите институции и през юни 2011 г. страната е транспонирала директивата на ЕС за институциите за електронни пари, регулираща дейността на такива институции в малтийското право. В резултат на това необходимият начален капитал е намален от 1 милион Евро на €350 000. Това предлага уникална възможност на нови и по-малки оператори да получат достъп до пазара.

Малтийски орган за финансов надзор – MFSA

От 2002 г. Малтийският орган за финансов надзор (MFSA) е отговорен за издаването на лицензи на кредитни и финансови институции и за надзора върху тяхната дейност. Преди да се подаде официално заявление за лиценз, MFSA призовава кандидатите да се срещнат с негови представители, за да се обсъдят предложената дейност и нормативните изисквания и така да се гарантира гладкото протичане на процеса по лицензиране. Окончателното заявление за лиценз трябва да бъде придружено от необходимите подкрепящи документи, като например бизнес план, определящ  вида и обема на бизнеса, както и структурата, организацията и системата на управление на институцията.

Позволени дейности

В допълнение към издаването на електронни пари, институциите за електронни пари имат право да участват в следните дейности:

 • Предоставянето на някои платежни услуги;
 • Отпускането на кредит, свързан с определени платежни услуги. При условие, че всеки такъв кредит не се предоставя от средства, получени в замяна на електронни пари и съответства на предписаните защитни мерки;
 • Предоставянето на оперативни услуги и тясно свързани спомагателни услуги, по отношение на издаването на електронни пари или предоставянето на платежните услуги, посочени по-горе;
 • Опериране на платежни системи;
 • Бизнес дейности, различни от издаването на електронни пари, отговарящи на приложимото право, регулиращо такива дейности.

Лицензионни изисквания

Началният капитал трябва да възлиза на € 350 000;

Трябва да има най-малко две лица, които ефективно ще управляват дейността на институцията за електронни пари в Малта;

Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: отговорно поведение; подходящи и благонадеждни лица; почтеност и професионализъм; адекватни информационни потоци и възможност за консолидиран надзор.

Заявление за лиценз

Заявленията трябва да бъдат подадени до MFSA чрез съответните формуляри. Процедурата по кандидатстване се състои от два процеса – анализ на бизнес плана (включително финансовите прогнози) и надлежна проверка (дю дилиджънс) на директори, висши мениджъри и акционери. Институциите трябва да представят следните документи:

 • Програма на операциите;
 • Политики и процедури;
 • Меморандум и устав;
 • Предложен размер на първоначалния капитал;
 • Описание на механизмите за вътрешен контрол, които заявителят трябва да създаде, за да се съобрази със задълженията във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и Регулациите за финансиране на тероризма;
 • Описание на структурната организация;
 • Описание на мерките за защита на средствата, когато е приложимо;
 • Бизнес план, включително структура, системи  за организация и управление на институцията (планът трябва да включва финансова информация, която дава възможност на MFSA да определи изискване за наличие собствен капитал);
 • Одитирани финансови отчети за последните три години (ако е приложимо);
 • Когато е приложимо, информация  за самоличността на задължителните одитори и одиторските дружества;
 • Информация за самоличността на всички директори, контрольори и управители на институцията;
 • Информация за самоличността на всички акционери, които притежават квалифицирано дялово участие или партньори;
 • Информация за самоличността на лицата, които ефективно ще ръководят дейността на бъдещата институция;
 • Правен статут на кандидата и адрес на неговото седалище.

MFSA може да изиска от заявителя да предостави допълнителна информация, която счита за важна в процеса на издаване на лиценз.

Времева рамка

MFSA се произнася във връзка със заявлението за лиценз в рамките на три месеца от получаване на заявлението. Ако има допълнителна документация, поискана от MFSA, решението относно заявлението ще бъде взето в рамките на три месеца от нейното предоставяне.

Нормативни такси

Еднократна такса за заявление и неговата обработка е дължима при подаване на заявление от финансовата институция, кандидатстваща за лиценз:      €3,500

Годишна такса за надзор: Еквивалентна на 0,000175 от общата стойност на позициите в баланса, но във всеки случай не по-малко от € 2500 и не повече от € 50 000 (еквивалентно на процент от задълженията по депозитите).

Таксите за надзор са дължими към датата на издаване на лиценза, пропорционално определени спрямо 31-ви декември, а след това са дължими ежегодно на две равни вноски на 1-ви януари и 1-ви юли всяка година. Таксите не могат да бъдат възстановявани.

Надзор на лицензианта

MFSA контролира финансовите институции непрекъснато чрез външни анализи и такива, провеждани на място. Наред с всичко останало, притежателите на лицензи са длъжни да представят данни за статистическата възвръщаемост на месечна и тримесечна база. Тримесечните отчети са по-изчерпателни, тъй като те включват подробна разбивка на активите и пасивите, елементите, изключени от баланса, приходите и разходите, както и ликвидността, собствените средства, капиталовата адекватност и възвръщаемостта от големи експозиции, когато е приложимо. След това MFSA съставя месечни и тримесечни отчети за институцията, използващи факторите са абревиатура CAMEL (капитал, активи/пасиви, управление, доходи и ликвидност).

Лиценз за Платежни Институции

Въведение

Възползвайки се от репутацията на страната като дестинация за iGaming (онлайн игри) и електронна търговия, доставчиците на разплащателни услуги могат да установят свои бизнес операции в Малта и да се възползват от широка клиентска база. В допълнение, данъчният режим на Малта, в комбинация с правата за разрешаване към други страни от ЕС, правят Малта привлекателно място за платежните институции.

Платежните институции (PI), лицензирани в Малта предлагат глобални услуги на фирми и търговци. Те са регламентирани в Закона за финансовите институции. През 2010 г. Малта също приема европейската директива за платежните услуги. Подобно на други финансови институции, на платежните институции не е позволено да приемат депозити или други възстановими средства от населението и трябва да използват средствата си изключително за предоставяне на платежни услуги.

Малтийски орган за финансов надзор – MFSA

От 2002 г. Малтийският орган за финансов надзор (MFSA) е отговорен за издаването на лицензи на платежни институции и за надзора върху тяхната дейност. Преди да се подаде официално заявление за лиценз, MFSA призовава кандидатите да се срещнат с негови представители, за да се обсъдят предложената дейност и нормативните изисквания и така да се гарантира гладкото протичане на процеса по лицензиране. Окончателното заявление за лиценз трябва да бъде придружено от необходимите подкрепящи документи, като например бизнес план, определящ  вида и обема на бизнеса, както и структурата, организацията и системата на управление на институцията.

Позволени дейности

 • Услуги, свързани с разплащателна сметка, които дават възможност да се депозират или теглят пари в брой или да се изпълняват платежни операции чрез директни дебити, чрез платежна карта (или подобно устройство) или чрез кредитен превод;
 • Издаване и/или придобиване на платежни инструменти;
 • Парични преводи;
 • Изпълнение на платежни операции, при които съгласието на платеца за изпълнение на платежната операция е дадено посредством телекомуникационно, цифрово или информационно устройство и плащането е извършено към оператора на телекомуникационна или информационна система или мрежов оператор. Въпреки това, операторът трябва да действа само като посредник за ползвателя на платежни услуги.
 • На платежните институции се позволява да предоставят и допълнителни услуги и те  могат да оперират платежни системи и бизнес дейности, различни от предоставянето на платежни услуги.

Основната разлика между платежните и кредитните институции и институциите за електронни пари се състои в това, че на платежните институции не се позволява да приемат депозити и други възстановими средства от населението и трябва да използват средствата си единствено за предоставяне на платежни услуги..

Лицензионни изисквания

 • Изискванията за собствен капитал зависят от дейностите, които финансовата институция предлага да предостави, но трябва да са не по-малко от € 50 000;
 • Трябва да има най-малко две лица, които ефективно ще управляват дейността на финансовата институция в Малта;
 • Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: отговорно поведение; подходящи и благонадеждни лица; почтеност и професионализъм; адекватни информационни потоци и възможност за консолидиран надзор.

Заявление за лиценз

Заявленията трябва да бъдат подадени до MFSA чрез съответните формуляри. Процедурата по кандидатстване се състои от два процеса – анализ на бизнес плана (включително финансовите прогнози) и надлежна проверка (дю дилиджънс) на директори, висши мениджъри и акционери. Институциите трябва да представят следните документи:

 • Меморандум и устав;
 • Описание на механизмите за вътрешен контрол, които заявителят трябва да създаде, за да се съобрази със задълженията във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и Регулациите за финансиране на тероризма;
 • Описание на структурната организация;
 • Бизнес план, включително структура, системи  за организация и управление на институцията (планът трябва да включва финансова информация, която дава възможност на MFSA да определи изискване за наличие собствен капитал);
 • Одитирани финансови отчети за последните три години (ако е приложимо);
 • Когато е приложимо, информация  за самоличността на задължителните одитори и одиторските дружества;
 • Информация за самоличността на всички директори, контрольори и управители на институцията;
 • Информация за самоличността на всички акционери, които притежават квалифицирано дялово участие или партньори;
 • Информация за самоличността на лицата, които ефективно ще ръководят дейността на бъдещата институция.

MFSA може да изиска от заявителя да предостави допълнителна информация, която счита за важна в процеса на издаване на лиценз.

Времева рамка

MFSA се произнася във връзка със заявлението за лиценз в рамките на три месеца от получаване на заявлението. Ако има допълнителна документация, поискана от MFSA, решението относно заявлението ще бъде взето в рамките на три месеца от нейното предоставяне.

Нормативни такси

Еднократна такса за заявление и неговата обработка, дължима при подаването на заявлението:      €1,200

Еднократна лицензионна такса, дължима при предоставянето на лиценза:                                  €1,800

Годишна такса за надзор: Еквивалентна на 0,000175 от общата стойност на позициите в баланса, но във всеки случай не по-малко от € 2500 и не повече от € 50 000 (еквивалентно на процент от задълженията по депозитите).

Таксите за надзор са дължими към датата на издаване на лиценза, пропорционално определени спрямо 31-ви декември, а след това са дължими ежегодно на две равни вноски на 1-ви януари и 1-ви юли всяка година. Таксите не могат да бъдат възстановявани.

Надзор на лицензианта

MFSA контролира финансовите институции непрекъснато чрез външни анализи и такива, провеждани на място. Наред с всичко останало, притежателите на лицензи са длъжни да представят данни за статистическата възвръщаемост на месечна и тримесечна база. Тримесечните отчети са по-изчерпателни, тъй като те включват подробна разбивка на активите и пасивите, елементите, изключени от баланса, приходите и разходите, както и ликвидността, собствените средства, капиталовата адекватност и възвръщаемостта от големи експозиции, когато е приложимо. След това MFSA съставя месечни и тримесечни отчети за институцията, използващи факторите са абревиатура CAMEL (капитал, активи/пасиви, управление, доходи и ликвидност).