нашите услуги

Учредяване на компания

Company Incorporation

Създаване на компания е един много прост процес и обикновено да се учреди фирма в Малта отнема два работни дни.

Дялов капитал

Необходимият минимален акционерен капитал е хиляда сто шестдесет и пет Евро (€ 1165), при което акциите могат да бъдат платени при нива от 20%, т.е. приблизително двеста и петдесет Евро (€ 250). Основният капитал може да бъде внесен във всякакъв вид валута.

Данъчно облагане на малтийски компании

Малта работи при система с цялостно приспадане на данъчното облагане, при която, платеният от дружеството данък е разполагаем като кредит на акционерите, когато към тях се разпределят дивиденти. Когато дивидентите се платят от търговското дружество към акционерите, те получават право на възстановяване на данъци в размер на 6/7-ми от платения от дружеството данък, който е в размер на 35%. Това води до реална а ставка на корпоративния данък в размер на 5%. Малтийските компании могат да се възползват от развита мрежа от споразумения за двойното данъчно облагане и други едностранни разпоредби за избягване на двойното данъчно облагане, установени в Закона за малтийския данък върху доходите.

Акционери

Минималният брой на акционерите е двама, въпреки че е възможно да се регистрират две дружества-акционери, където един акционер притежава всички дялове в дружеството си, при условие, че са изпълнени определени предписания. Частни лица, фирми и други организации, които имат ясно изразена самоличност могат да притежават акции в малтийското дружество. Няма ограничения, свързани с гражданството и жителството на акционерите.

Директори

Минималният брой на директорите е един и няма ограничения, свързани с гражданството и жителството на директорите. Силно препоръчваме за целите на данъчни проверки, по-голямата част от директорите в борда да са лица, които са жители на Малта. Както малтийски граждани, така и чуждестранни граждани могат да бъдат назначавани за директори в малтийско дружество с ограничена отговорност.

Секретар на компанията

Всяка компания трябва да има поне един фирмен секретар. Няма ограничения, свързани с гражданството и жителството на фирмения секретар. Фирменият секретар трябва да е физическо лице и по тази причина юридическо лице не може да действа като фирмен секретар.

Данъчно облагане на акционерите в малтийски компании

Никакъв данък не се удържа при разпределението на печалбата към акционерите на малтийски компании, независимо от местопребиваването и националността им. С оглед на системата на приспадане, приложима в Малта, никакъв допълнителен данък не се е дължи в Малта от акционера при получаване на дивидент от малтийското дружество. Акционерите имат право на възстановяване на данък при получаване на дивидент.

Банкови сметки

Малтийски компании могат да притежават банкови сметки в Малта или където и да е по света. Ние можем да ви помогнем да се създадете, както корпоративна, така и лична банкова сметка в някоя от основните банки в Малта. Тези банки предлагат различни услуги, включително чекови книжки, дебитни / кредитни карти, интернет, телефонно и мобилно банкиране, банкови сметки в богат избор от валути и други традиционни банкови услуги. Такива банки също предлагат международни финансови търговски услуги.

Регистриран адрес

Всяка фирма трябва да има седалище в Малта. ACT Consultus може да осигури собствения си адрес като адрес на управление на дружеството. От малтийска данъчна и правна гледна точка, не се изисква физическо присъствие в Малта, обаче такова може да се изисква от гледна точка на международни данъчни проверки.

Поверителност

Всички документи на фирмата са публични. Въпреки това, може да се поддържа поверителност посредством услугите на довереник, в който случай името на акционера няма да бъде разкривано в документите на фирмата. В този случай, предоставянето на данни в малтийския регистър на търговските дружества.за крайния собственик на компанията не е задължително

Сметки

Всички дружества с ограничена отговорност в Малта трябва да имат свои годишни финансови отчети, одитирани от дипломиран експерт-счетоводител, който има сертификат за практикуване на одит на финансови отчети на малтийски компании. Одитираните финансови отчети трябва да се изпращат всяка година към малтийския регистър на търговските дружества.

Годишни декларации

Всички фирми трябва да представят веднъж годишно  годишна декларация, която включва подробна информация за акционерите, директорите и фирмения секретар и всички промени, които може да са били извършени през годината.

Контрол върху обмена на валутите

В Малта не съществуват правила и разпоредби за валутен контрол, тъй като те са били премахнати с оглед членството на Малта в ЕС. По този начин средствата могат да се прехвърлят в и от Малта, без никакви ограничения. Банките могат да изискват допълнителни доказателства за плащания и касови бележки. Бизнес операциите могат да се осъществяват във всяка валута.

Общи събрания

Изисква се най-малко едно годишно общо събрание, в което директорите и акционерите са длъжни да се срещнат, за да одобрят годишния отчет. Не е необходимо срещите да се провеждат в Малта, но е силно препоръчително от международна данъчна гледна точка.

Регистри, които трябва да бъдат съхранявани

Всички фирми трябва да водят регистър с всички лични данни на всички акционери, директори и фирмен секретар заедно с датите на оставки, назначения и трансфери на акции. Всички фирми трябва да представят дялов сертификат на всеки свой акционер и съответно да му изпратят заповед за изплащане на дивидент. Малтийското законодателство за данъка върху доходите описва какви подробности и информация трябва да се съдържат в една такава заповед за изплащане на дивидент.

Служители

Всяка малтийска компания може да има офис в Малта и да наема опитни професионалисти, които са емигранти в Малта. Всички служители, които работят в Малта заплащат малтийски данък и национални осигурителни вноски. Най-високата ставка на данъка върху доходите от трудова заетост е 35%, но има някои сектори, в които някои висококвалифицирани емигранти плащат намалена данъчна ставка от 15%, ако са изпълнени определени условия. Понастоящем, секторите, включени в този облекчен данъчен режим са свързани с игри, авиационни и финансови услуги. Гражданите на ЕС не се нуждаят от разрешително за работа  в Малта, но такова е необходимо за граждани на трети страни.

Дялов капитал

Share Capital

Няма изискуем минимален дялов капитал, за да бъде учредено дружество в Кюрасао.

Управителни постове

Дружеството се управлява от управителен съвет, състоящ се от един или повече управители, които могат да бъдат, или физически или юридически лица. Бордът на изпълнителните директори представлява дружеството и управлява неговите операции. Няма ограничения за националността на управителите, но най-малко един управляващ директор трябва да е местно лице, регистрирано в Кюрасао.

Финансова година

Финансовата година на компания, регистрирана в Кюрасао може да бъде календарната година, както и всеки други дванадесет месечен период, упоменат в учредителните документи на дружеството.

Всяка година бордът на изпълнителните директори трябва да изготви финансови отчети в срок от осем месеца след изтичането на финансовата година. Подобни отчети се състоят от най-малко един баланс и отчет за приходите и разходите. Общото събрание може да удължи този срок с най-много шест месеца, позовавайки се на “специални обстоятелства”.

Счетоводни и финансови отчети

Финансовите отчети трябва да се съобразят с общоприетите стандарти и трябва да дадат такова ниво на информация, че да може да се оформи мнение за общия капитал и финансовите резултати, както и за платежоспособността и ликвидността на компанията.

Печалба и разпределението й

Нетните печалби на дружество с ограничена отговорност, са на разположение на акционерите му. Акционерите могат да декларират дивидент или да запазят печалбите. Ако уставът предвижда това, могат да бъдат обявени междинни дивиденти от печалбата за текущата година по решение на общото събрание, или друг подобен колективен орган, посочен в устава. Дивидентите и други капиталови разпределения не могат да бъдат плащани, ако собствения капитал е или стане отрицателен, в резултат на такива дивиденти или разпределение на печалбата.

Получаване на достъп до условията за 2-процентен данък върху нетната печалба в Е-Зоната на Кюрасао.

Една от най-популярните причини да се учреди компания в Кюрасао е да се кандидатства за разрешение за E-зона, за да се възползвате от специален данъчен режим, където компанията, базирана в Кюрасао плаща данък от само 2% върху своите Нетни печалби. Този специален данъчен режим е валиден до 31-ви декември 2025 г. Само компания, регистрирана в Кюрасао може да има разрешително за Е-Зоната. Всички приходи, генерирани от отговаряща на изискванията на Е-Зоната компания чрез продажба на стоки или услуги или (под) лицензиране на IP права за чуждестранни лица, нерегистрирани в Кюрасао, са предмет на облагане с данък печалба в размер на 2%. В допълнение, стоки, внасяни в Е-зоната и услуги, предоставяни от дружество,  регистрирано в Е-Зоната на Кюрасао, са освободени от вносни мита и данък върху оборота.

Очаквайте скоро…

Очаквайте скоро…

Защо България

Защо България

България е държава-членка на Европейския съюз (ЕС), НАТО, Съвета на Европа и Световната търговска организация (СТО)

 • Корпоративният данък е само10% – най-ниският в ЕС, докато данъкът върху дивидентите е само 5%
 • Данъкът върху доходите на физическите лица е фиксиран в размер на 10%
 • Минимален акционерен капитал –Евро 1
 • Работната сила е добре образована, висококвалифицирана и свободно владее чужди езици
 • Страната има нисък законоустановен размер на минималното възнаграждение и ниски разходи за социално осигуряване
 • Бърза процедура по регистрация
 • Предлага условия за заетост, които са силно конкурентни в Централна и Източна Европа
 • България също така подписа Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с други страни
 • Либералните търговски и данъчни закони и ниските разходи за труд правят България една от най-атрактивните дестинации за много чуждестранни инвеститори за установяване на техния бизнес в тази страна

Учредяване на компания

 • Такса за вписване в Търговския регистър;
 • Нотариални такси;
 • Такса за услуга;
 • Счетоводство – правни консултации преди регистрация на дружеството;
 • Изготвяне на пълен пакет документи за регистрация в Търговския регистър;
 • Подаване на комплекта документи в офиса на Търговския регистър

o    Регистрация по ДДС

 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрация по ДДС;
 • Подаване на документите в Националната агенция за приходите;
 • Получаване на удостоверение за регистрация по ДДС;

Регистрация за Единен идентификационен код (ЕИК)

 • Подготовка на заявлението;
 • Таксата е включена

Откриване на банкова сметка

Сметки

 • Текущо счетоводство;
 • Изготвяне на платежни ведомости и платежни документи за осигурителни вноски и данъци;
 • Изготвяне на декларации за ДДС;
 • Изготвяне на статистически формуляри по искане на Националния статистически институт (НСИ).

Регистриран адрес

 • Пощенски адрес;
 • Данъчен адрес;

Публикуване на годишна данъчна декларация и годишни финансови отчети

 

   • Изготвяне на годишни финансови отчети;
   • Подаване на годишни финансови отчети в Агенцията по вписванията;
   • Изготвяне на годишна данъчна декларация;
   • Подаване на годишна данъчна декларация в Националната агенция за приходите.

Очаквайте скоро…

Очаквайте скоро…