hizmetlerimiz

MALTA

Bilgiler

Bilgiler

Malta’daki finans kurumları, katı bir mevzuata ve denetime tabidir. Finans Kurumları, Finans Kurumları Yasası ve Finans Kurumları Kuralları düzenlemelerine tabidir. Faaliyetleri, faktoring hizmetleri, para dolaşım hizmetleri, ödeme yöntemi oluşturma ve idaresi, taahhüt ve yüklenicilik hizmetleri ve kambiyo hizmetlerini kapsar. Her ne kadar bu faaliyetlerin büyük bir bölümü kredi kuruluşları tarafından gerçekleştirilse de, finans kurumlarının faaliyetlerini yürütmek için dışarıdan para veya diğer geri ödenebilir enstrümanlar almalarına izin verilmemektedir.

Finans Kurumu Lisansları

Giriş

Malta’daki finans kurumları, katı bir mevzuata ve denetime tabidir. Finans Kurumları, Finans Kurumları Yasası ve Finans Kurumları Kuralları düzenlemelerine tabidir. Faaliyetleri, faktoring hizmetleri, para dolaşım hizmetleri, ödeme yöntemi oluşturma ve idaresi, taahhüt ve yüklenicilik hizmetleri ve kambiyo hizmetlerini kapsar. Her ne kadar bu faaliyetlerin büyük bir bölümü kredi kuruluşları tarafından gerçekleştirilse de, finans kurumlarının faaliyetlerini yürütmek için dışarıdan para veya diğer geri ödenebilir enstrümanlar almalarına izin verilmemektedir.

MFSA

2002’den beri, kredi ve finans kurumlarına lisans verilmesi ve bu kurumların denetlenmesi Malta Finans Hizmetleri İdaresinin (MFSA) sorumluluğundadır. Lisans için resmi başvuru yapılmadan önce, MFSA lisanslama sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için girişimcilerin kendisi ile bir araya gelerek öngördükleri sistemi ve mevzuat gereksinimlerini tartışmasını zorunlu tutmaktadır. Nihai başvuru ile beraber, üstlenilecek işin türü, hacmi ve yapısı ile kurumun organizasyonu ve yönetim sistemini açıklayan iş planı gibi destekleyici belgeler de sunulmalıdır.

İzin Verilen Faaliyetler

Finans Kurumlarının faaliyetlerinin bütçesi olarak halktan para veya farklı nakdi değerler toplamasına izin verilmez. Faaliyetleri, şunları kapsayabilir:

 • Kredi dağıtma (bireysel kredi, mortgage kredisi, teminatlı veya teminatsız faktoring, borç devri de dahil olmak üzere ticari işlemlerin finansmanı da dahil olmak üzere);
 • Finansal leasing;
 • Risk sermayesi garantörlüğü;
 • Ödeme hizmetleri;
 • Ödeme yöntemleri oluşturma ve yönetme (örneğin, kredi kartı, seyahat çekleri ve banka çekleri);
 • Garantörlük ve taahhüt;
 • Kendi hesabına veya müşterileri hesabına şunların ticareti:

          – borsa enstrümanları (çek, bono, mevduat senedi, vb.);

          – kambiyo;

          – finansal öngörü ve opsiyon;

          – takaslı ve faiz oranlı enstrümanlar;

          – devredilebilir enstrümanlar;

 • Hisse dağıtımı ve katılımı;
 • Broker hizmetleri.

Lisanslama Gereksinimleri

 • Öz sermaye gereksinimi finans kurumunun sağlamayı planladığı hizmetlere bağlı olmakla beraber 125.000€’dan az olamaz;
 • Finans kurumunun faaliyetlerini doğrudan Malta’da gerçekleştirecek en az iki kişi olmalıdır;
 • Şu gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir: Dürüst faaliyet; amaca uygun kişiler; açıklık ve profesyonellik; yeterli bilgi akışı; konsolide denetim olanağı.

Lisans Başvurusu

Başvurular, ilgili formlar kullanılarak MFSA’ya yapılmalıdır. Başvuru prosedürü iki süreci kapsar: İş planının analizi (finansal öngörüler de dahil olmak üzere) ve müdürleri üst düzey yöneticiler ve hissedarların incelenmesi. Kurumların şu belgeleri ibraz etmeleri gerekir:

 • Operasyon programı;
 • Politika ve Prosedürler;
 • Ana Sözleşme ve Sirküler;
 • Öngörülen kuruluş sermayesi düzeyi;
 • Başvuru sahibinin Kara Para Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kara para aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için belirlemek zorunda olduğu iç denetim mekanizmalarının açıklaması;
 • Organizasyon yapısının açıklanması;
 • Kurumun yapısını, organizasyonunu ve yönetim sistemlerini de kapsayan iş planı (Planda MFSA’nın kendi bütçe gereksinimini belirlemesini sağlayacak finans bilgilerine de yer verilmelidir);
 • Son üç yıla ait denetimden geçmiş finansal beyanlar (varsa);
 • Kurumun tüm müdürlerinin, kontrolörlerinin ve yöneticilerinin kimlikleri;
 • Oy hakkı sahibi tüm hissedar veya ortakların kimlikleri;
 • Kurumun işlerini bizzat yürütecek olan tüm kişilerin kimlikleri;
 • Başvuru sahibinin yasal kişiliği ve merkez ofis adresi.

MFSA, başvuru sahibinden lisans başvurusunu değerlendirmesi açısından gerekli göreceği ek bilgiler vermesini isteyebilir.

Zaman Planı

MFSA, başvuruyu almasından itibaren üç ay içinde lisans başvurusu konusunda kararını verecektir. MFSA’nın ek belgeler istemesi halinde, başvurunun hükmü bu belgelerin sağlanmasından itibaren üç ay içinde verilecektir.

Mevzuata Dayalı Ücretler

Lisans başvurusu yapan finans kurumunun başvuru sırasında bir defaya mahsus olarak ödemesi gereken başvuru ve işlem ücreti:      3.500€

Yıllık denetim ücreti: Bilançodaki kalemler toplamının 0.000175’i kadar olup hiçbir şekilde 2.500€’dan az olmayacak ve 50.000€’yu aşmayacaktır (mevduat yükümlülüklerinin bir yüzdesine eşdeğer olarak).

Denetim ücreti, lisans verildiğinde lisansın verildiği tarihten 31 Aralık’a kadar olan dönem için hesaplanarak derhal, sonraki yıllarda da 1 Ocak ve 1 Temmuz’da ödenecek iki eşit taksit şeklinde peşinen ödenecektir. Ücretlerin iadesi yoktur.

Lisans sahibinin denetlenmesi

MFSA, finans kurumlarını uzaktan ve yerinde analizlerle sürekli olarak denetler. Lisans sahipleri, diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aylık ve üç aylık istatistiki beyanname de ibraz etmekle yükümlüdür. Varlık ve yükümlülüklerin, bilanço dışı kalemlerin, kar ve zararların, likiditenin, özsermayenin, sermaye yeterliliğinin ve varsa büyük etkili kalemlerin ayrıntılı dökümünü de içeren üç aylık beyannameler daha kapsamlıdır. MFSA daha sonra CAMEL faktörlerini (sermaye, varlık/yükümlülük, yönetim, kazanç ve likidite) kullanarak kurumun aylık ve üç aylık raporlarını derler.

Elektronik Para (E-Para) Kuruluşları

Giriş

Malta, tekil e-para kurumlarına izin veren ilk AB üye ülkelerinden biridir. Yasalarda yakın dönemde yapılan başlangıç sermayesi gereksiniminin düşürülmesi gibi değişiklikler, bu iş modelini daha da cazip hale getirmiştir.

Malta, birkaç yıldır e-para kurumlarının kurulmasına ön ayak olmaktadır. E-para kurumları aynı zamanda Finansal Kurumlar Yasası’na da tabidir ve Haziran 2011’de e-para kurumlarını düzenleyen AB elektronik para kurumları Direktifi, Malta yasalarına uyarlanmıştır. Bunun sonucunda, zorunlu tutulan başlangıç sermayesi 1 milyon €’dan 350.000€’ya düşürülmüştür. Bu, sektöre yeni girmek isteyenlere ve küçük işletmecilere eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

MFSA

2002’den beri, kredi ve finans kurumlarına lisans verilmesi ve bu kurumların denetlenmesi Malta Finans Hizmetleri İdaresinin (MFSA) sorumluluğundadır. Lisans için resmi başvuru yapılmadan önce, MFSA lisanslama sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için girişimcilerin kendisi ile bir araya gelerek öngördükleri sistemi ve mevzuat gereksinimlerini tartışmasını zorunlu tutmaktadır. Nihai başvuru ile beraber, üstlenilecek işin türü, hacmi ve yapısı ile kurumun organizasyonu ve yönetim sistemini açıklayan iş planı gibi destekleyici belgeler de sunulmalıdır.

İzin Verilen Faaliyetler

E-para kurumları, elektronik para düzenlemenin yanı sıra şu faaliyetleri de gerçekleştirebilir:

 • Belirli ödeme hizmetlerinin kullanılması;
 • Belirli ödeme hizmetleriyle ilgili kredi sağlanması. Ancak bunun koşulu olarak ilgili kredi elektronik para karşılığında elde edilen bütçe ile sağlanmayacak ve zorunlu koşulan koruma gereksinimlerine uygun olarak saklanacaktır;
 • Elektronik para düzenlenmesi veya yukarıda bahsedilen ödeme hizmetlerinin sağlanması ile ilgili olarak operasyonel hizmetlerin ve yakın ilişkili yan hizmetlerin sağlanması;
 • Ödeme sistemlerinin işletilmesi;
 • Elektronik para düzenleme dışındaki alanlarda, kendi mevzuatlarına tabi olarak diğer faaliyetler.

Lisanslama Gereksinimleri

 • Başlangıç Sermayesi en az 350.000€ olmalıdır;
 • E-para kurumunun faaliyetlerini doğrudan Malta’da gerçekleştirecek en az iki kişi olmalıdır;
 • Şu gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir: Dürüst faaliyet; amaca uygun kişiler; açıklık ve profesyonellik; yeterli bilgi akışı; konsolide denetim olanağı.

Lisans Başvurusu

Başvurular, ilgili formlar kullanılarak MFSA’ya yapılmalıdır. Başvuru prosedürü iki süreci kapsar: İş planının analizi (finansal öngörüler de dahil olmak üzere) ve müdürleri üst düzey yöneticiler ve hissedarların incelenmesi. Kurumların şu belgeleri ibraz etmeleri gerekir:

 • Operasyon programı;
 • Politika ve Prosedürler;
 • Ana Sözleşme ve Sirküler;
 • Öngörülen kuruluş sermayesi düzeyi;
 • Başvuru sahibinin Kara Para Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kara para aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için belirlemek zorunda olduğu iç denetim mekanizmalarının açıklaması;
 • Organizasyon yapısının açıklanması;
 • Geçerli olduğu yerlerde, fonun korunması için alınan önlemler;
 • Kurumun yapısını, organizasyonunu ve yönetim sistemlerini de kapsayan iş planı (Planda MFSA’nın kendi bütçe gereksinimini belirlemesini sağlayacak finans bilgilerine de yer verilmelidir);
 • Son üç yıla ait denetimden geçmiş finansal beyanlar (varsa);
 • Geçerli olduğu yerde, kurumsal denetçilerin ve denetleme firmalarının kimlikleri;
 • Kurumun tüm müdürlerinin, kontrolörlerinin ve yöneticilerinin kimlikleri;
 • Oy hakkı sahibi tüm hissedar veya ortakların kimlikleri;
 • Kurumun işlerini bizzat yürütecek olan tüm kişilerin kimlikleri;
 • Başvuru sahibinin yasal kişiliği ve merkez ofis adresi.

MFSA, başvuru sahibinden lisans başvurusunu değerlendirmesi açısından gerekli göreceği ek bilgiler vermesini isteyebilir.

Zaman Planı

MFSA, başvuruyu almasından itibaren üç ay içinde lisans başvurusu konusunda kararını verecektir. MFSA’nın ek belgeler istemesi halinde, başvurunun hükmü bu belgelerin sağlanmasından itibaren üç ay içinde verilecektir.

Mevzuata Dayalı Ücretler

Lisans başvurusu yapan finans kurumunun başvuru sırasında bir defaya mahsus olarak ödemesi gereken başvuru ve işlem ücreti:      3.500€

Yıllık denetim ücreti: Bilançodaki kalemler toplamının 0.000175’i kadar olup hiçbir şekilde 2.500€’dan az olmayacak ve 50.000€’yu aşmayacaktır (mevduat yükümlülüklerinin bir yüzdesine eşdeğer olarak).

Denetim ücreti, lisans verildiğinde lisansın verildiği tarihten 31 Aralık’a kadar olan dönem için hesaplanarak derhal, sonraki yıllarda da 1 Ocak ve 1 Temmuz’da ödenecek iki eşit taksit şeklinde peşinen ödenecektir. Ücretlerin iadesi yoktur.

Lisans sahibinin denetlenmesi

MFSA, finans kurumlarını uzaktan ve yerinde analizlerle sürekli olarak denetler. Lisans sahipleri, diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aylık ve üç aylık istatistiki beyanname de ibraz etmekle yükümlüdür. Varlık ve yükümlülüklerin, bilanço dışı kalemlerin, kar ve zararların, likiditenin, özsermayenin, sermaye yeterliliğinin ve varsa büyük etkili kalemlerin ayrıntılı dökümünü de içeren üç aylık beyannameler daha kapsamlıdır. MFSA daha sonra CAMEL faktörlerini (sermaye, varlık/yükümlülük, yönetim, kazanç ve likidite) kullanarak kurumun aylık ve üç aylık raporlarını derler.

Ödeme Kurumu (PI) Lisansları

Giriş

Faaliyetlerini Malta’da sürdüren ödeme hizmet sağlayıcıları, ülkenin bir eKumar ve eTicaret merkezi olması sayesinde geniş bir müşteri tabanına ulaşabilir. Ayrıca, Malta’nın vergi rejimi ve diğer AB ülkelerine geçiş hakları da Malta’yı ödeme kurumları için bir cazibe merkezi haline getirmektedir.

Malta lisanslı ödeme kurumları (PI), şirketlere ve tüccarlara global hizmetler sunmaktadır. Finans Kurumları Yasası kapsamında faaliyet gösterirler. Malta, 2010’da Avrupa Ödeme Hizmetleri Direktifini de yürürlüğe koymuştur. Diğer finans kurumları gibi, PI’ların da ödeme hizmetlerini sağlayabilmeleri için açıktan para veya diğer nakdi değerler almasına izin verilmeyip bu faaliyetlerini kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

MFSA

2002’den beri, ödeme kurumlarına lisans verilmesi ve bu kurumların denetlenmesi Malta Finans Hizmetleri İdaresinin (MFSA) sorumluluğundadır. Lisans için resmi başvuru yapılmadan önce, MFSA lisanslama sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için girişimcilerin kendisi ile bir araya gelerek öngördükleri sistemi ve mevzuat gereksinimlerini tartışmasını zorunlu tutmaktadır. Nihai başvuru ile beraber, üstlenilecek işin türü, hacmi ve yapısı ile kurumun organizasyonu ve yönetim sistemini açıklayan iş planı gibi destekleyici belgeler de sunulmalıdır.

İzin Verilen Faaliyetler

 • Bir ödeme hesabına para yatırılıp çekilebilmesini sağlayan bir ödeme hesabı ile ilgili hizmetler veya bir ödeme kartı (veya benzer bir araç) üzerinden doğrudan debit ile ödeme işlemlerinin veya kredi transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Ödeme enstrümanlarının verilmesi ve/veya alınması;
 • Para havalesi;
 • Ödeyen tarafın ödeme iznini herhangi bir telekomünikasyon, dijital ortam veya BT aracı üzerinden verdiği ve ödemenin herhangi bir telekomünikasyon, BT sistemi veya ağ operatörüne yapıldığı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Ancak, operatör ödeme hizmetleri kullanıcısı için sadece bir aracı rolü üstlenmelidir.
 • Ayrıca PI’ların yan hizmetler sağlamasına da izin verilmekte olup ödeme hizmetlerinin sağlanması dışında da ödeme sistemleri işletebilir ve ticari faaliyetler gerçekleştirebilirler.

Bir PI ve kredi kurumu veya elektronik para kurumu arasındaki temel fark, PI’ların ödeme hizmetlerini gerçekleştirebilmeleri için halktan para veya diğer nakdi değerler almasına izin verilmemesi ve bu faaliyetlerini sadece kendi sermayesiyle gerçekleştirebilmeleridir.

Lisanslama Gereksinimleri

 • Öz sermaye gereksinimi finans kurumunun sağlamayı planladığı hizmetlere bağlı olmakla beraber 50.000€’dan az olamaz;
 • Finans kurumunun faaliyetlerini doğrudan Malta’da gerçekleştirecek en az iki kişi olmalıdır;
 • Şu gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir: Dürüst faaliyet; amaca uygun kişiler; açıklık ve profesyonellik; yeterli bilgi akışı; konsolide denetim olanağı.

Lisans Başvurusu

Başvurular, ilgili formlar kullanılarak MFSA’ya yapılmalıdır. Başvuru prosedürü iki süreci kapsar: İş planının analizi (finansal öngörüler de dahil olmak üzere) ve müdürleri üst düzey yöneticiler ve hissedarların incelenmesi. Kurumların şu belgeleri ibraz etmeleri gerekir:

 • Ana Sözleşme ve Sirküler;
 • Başvuru sahibinin Kara Para Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kara para aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için belirlemek zorunda olduğu iç denetim mekanizmalarının açıklaması;
 • Organizasyon yapısının açıklanması;
 • Kurumun yapısını, organizasyonunu ve yönetim sistemlerini de kapsayan iş planı (Planda MFSA’nın kendi bütçe gereksinimini belirlemesini sağlayacak finans bilgilerine de yer verilmelidir);
 • Son üç yıla ait denetimden geçmiş finansal beyanlar (varsa);
 • Geçerli olduğu yerde, kurumsal denetçilerin ve denetleme firmalarının kimlikleri;
 • Kurumun tüm müdürlerinin, kontrolörlerinin ve yöneticilerinin kimlikleri;
 • Oy hakkı sahibi tüm hissedar veya ortakların kimlikleri;
 • Kurumun işlerini bizzat yürütecek olan tüm kişilerin kimlikleri.

MFSA, başvuru sahibinden lisans başvurusunu değerlendirmesi açısından gerekli göreceği ek bilgiler vermesini isteyebilir.

Zaman Planı

MFSA, başvuruyu almasından itibaren üç ay içinde lisans başvurusu konusunda kararını verecektir. MFSA’nın ek belgeler istemesi halinde, başvurunun hükmü bu belgelerin sağlanmasından itibaren üç ay içinde verilecektir.

Mevzuata Dayalı Ücretler

Başvuru esnasında ödenecek tek seferlik başvuru ve işlem ücreti:      1.200€

Lisans verildiğinde ödenecek tek seferlik lisanslama ücreti:                                  1.800€

Yıllık denetim ücreti: Bilançodaki kalemler toplamının 0.000175’i kadar olup hiçbir şekilde 2.500€’dan az olmayacak ve 50.000€’yu aşmayacaktır (mevduat yükümlülüklerinin bir yüzdesine eşdeğer olarak).

Denetim ücreti, lisans verildiğinde lisansın verildiği tarihten 31 Aralık’a kadar olan dönem için hesaplanarak derhal, sonraki yıllarda da 1 Ocak ve 1 Temmuz’da ödenecek iki eşit taksit şeklinde peşinen ödenecektir. Ücretlerin iadesi yoktur.

Lisans sahibinin denetlenmesi

MFSA, finans kurumlarını uzaktan ve yerinde analizlerle sürekli olarak denetler. Lisans sahipleri, diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aylık ve üç aylık istatistiki beyanname de ibraz etmekle yükümlüdür. Varlık ve yükümlülüklerin, bilanço dışı kalemlerin, kar ve zararların, likiditenin, özsermayenin, sermaye yeterliliğinin ve varsa büyük etkili kalemlerin ayrıntılı dökümünü de içeren üç aylık beyannameler daha kapsamlıdır. MFSA daha sonra CAMEL faktörlerini (sermaye, varlık/yükümlülük, yönetim, kazanç ve likidite) kullanarak kurumun aylık ve üç aylık raporlarını derler.