hizmetlerimiz

Şirket Kurulum

Şirket Kurulum

Malta’da bir şirket kurmak oldukça basit bir işlemdir ve genellikle iki işgünü içinde tamamlanır.

Kuruluş sermayesi

Minimum zorunlu kuruluş sermayesi bin iki yüz altmış Euro (1.260€) olup sermayenin %20’sine tekabül eden yaklaşık iki yüz elli Euro’su (250€) peşin olarak ödenmelidir. Kuruluş sermayesi, herhangi bir para biriminde ödenebilir.

Malta şirketlerinin vergilendirilmesi

Malta’da, şirketin ödediği verginin temettü dağıtımı ardından hissedarlara kredi olarak ödendiği bir vergilendirme sistemi uygulanmaktadır. Şirket hissedarlarına temettü ödemesi yaptığında, hissedarlar şirketin ödediği %35’lik verginin 6/7’sini vergi iadesi olarak alma hakkını kazanır. Bu da fiilen %5 vergi ödemekle eşdeğerdir. Malta şirketleri, Malta’nın geniş kapsamlı Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarından ve Malta Gelir Vergisi Yasası’nın çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik diğer tek taraflı hükümlerinden faydalanır.

Hissedarlar

Her ne kadar minimum hissedar sayısının iki olması gerekse de, belirli koşulların sağlanması kaydıyla tek hissedarın tüm hisselere sahip olduğu şahıs şirketleri de kurulabilmektedir. Gerçek kişiler, şirketler ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, Malta şirketlerinde hissedar olabilir. Hissedarların uyruğu ve ikametgahları konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmaz.

Müdürler

Minimum müdür sayısı birdir ve müdürlerin uyruğu ve ikametgahı konusunda da herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Vergilendirme nedeniyle, yönetim kurulundaki müdürlerin çoğunluğunun Malta’da mukim olmasını tavsiye ederiz. Tüzel kişiler, Malta sakinleri ve yabancı kişiler Malta limited şirketlerinde müdürlük yapabilir.

Şirket Sekreteri

Her şirkette en az bir şirket sekreteri bulunmalıdır. Şirket sekreterinin uyruğu ve ikametgahı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmaz. Şirket sekreteri gerçek kişi olmalıdır ve bu nedenle tüzel kişiler şirket sekreterliği yapamaz.

Malta şirketleri hissedarlarının vergilendirilmesi

Hissedarların uyruğuna ve ikamet ettikleri ülkeye bakılmaksızın, Malta şirketlerinin hissedarlarına temettü dağıtımı vergilendirilmez. Malta’da geçerli olan sistemde, bir Malta şirketinden temettüsünü alan hissedar Malta’da herhangi bir vergi ödemekle yükümlü değildir. Temettü alındığında, hissedarlar vergi iadesine hak kazanır.

Banka hesapları

Malta şirketleri, Malta’da veya dünyanın farklı bir yerinde banka hesabı açabilirler. Malta’daki büyük bankalardan birinde hem bireysel hem de kurumsal hesap açmanızda da yardımcı oluyoruz. Bu bankalar, çek defteri, debit/kredi kartı, internet, telefon ve mobil bankacılık, farklı para birimlerinde banka hesapları ve geleneksel bankacılık hizmetleri gibi çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Bu bankalar ayrıca uluslararası ticari finansman hizmetleri de sunmaktadır.

Tescilli adres

Her şirketin Malta’da bir tescilli adresi olmalıdır. ACT Consultus, şirketin tescilli adresi olarak kendi adresini gösterebilir. Malta vergilendirme ve yasa perspektifinden bakıldığında, fiilen Malta’da olmanız şart değildir, ancak uluslararası vergi perspektifinden bakılırsa, bu gerekli olabilir.

Gizlilik

Tüm şirket belgeleri halka açıktır. Ancak, hissedarın adının şirket belgelerinde açıklanmaması için bir mutemetin atanmasıyla gizlilik sağlanabilir. Bu durumda, nihai lehtar şirket sahibi kimlik bilgilerinin Malta Ticaret Siciline girilmesine gerek kalmaz.

Hesaplar

Malta’daki tüm limited şirketlerin yıllık mali beyanları, Malta şirketlerinin denetimine yetkili bir Yeminli Serbest Muhasebeci tarafından denetlenmelidir. Denetlenen mali beyanlar, yıllık olarak Malta Ticaret Siciline ibraz edilmelidir.

Yıllık beyanlar

Tüm şirketler, hissedar, müdür ve şirket sekreteri bilgilerini ve yıl içerisinde şirketin etkilendiği değişiklikleri içeren bir beyanı yıllık olarak ibraz etmelidir.

Giriş-Çıkış denetimi

Malta’da herhangi bir giriş-çıkış denetimi bulunmamaktadır, buna yönelik mevzuattan AB üyeliği kapsamında vazgeçilmiştir. Bu fonlar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Malta’ya getirilip çıkarılabilir. Bankalar, alınan ve yapılan ödemelerin makbuzlarını isteyebilir. Ticari faaliyetler, herhangi bir para biriminde gerçekleştirilebilir.

Toplantılar

Müdürler ve hissedarların bir araya gelip yıllık hesapları onayladığı en az bir Yıllık Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmelidir. Toplantıların Malta’da gerçekleştirilmesi şart olmayıp uluslararası açıdan düşünüldüğünde tavsiye edilir.

Tutulacak kayıtlar

Tüm şirketler, hissedar, müdür ve şirket sekreteri kişisel bilgilerinin ve istifa, atama ve hisse devir tarihlerinin kaydını tutmakla yükümlüdür. Tüm şirketler, her hissedara bir hisse sertifikası düzenlemek ve temettü ödemesi sırasında temettü taahhüdü vermekle yükümlüdür. Malta gelir vergisi mevzuatında bu taahhüde dahil edilmesi gereken ayrıntılar belirtilmiştir.

Çalışanlar

Malta şirketleri, Malta’da bir ofis işletip Malta’nın yetkin ve profesyonel işgücünden faydalanabilir. Malta’da çalışan tüm çalışanlar, Malta vergilerinin ve ulusal sigorta primlerinin ödenmesinden sorumludur. En yüksek maaş geliri vergisi %35’ken, bazı sektörlerdeki üst düzey yetkinliğe sahip maaşlı çalışanların maaş gelir vergisi belirli koşulların sağlanmasına tabi olarak %15’e kadar düşmektedir. Bu sektörler şu an için Kumar, Havacılık ve Finans Hizmetleridir. AB vatandaşlarının Malta’da çalışmak için çalışma iznine ihtiyacı olmayıp üçüncü ülke vatandaşlarının bu izni almaları gerekmektedir.

Kuruluş Sermayesi

Kuruluş Sermayesi

Curaçao’da şirket kurmak için zorunlu tutulan bir minimum sermaye tutarı bulunmamaktadır.

Yönetim

N.V, gerçek veya tüzel kişi bir veya daha fazla icr müdüründen oluşan bir yönetim kurulundan oluşur. Yönetim kurulu, şirketi temsil eder ve faaliyetlerini yönetir. İcra müdürlerinin uyruğu konuusnda bir kısıtlama olmasa da en az bir icra müdürünün Curaçao’da yaşaması gerekir.

Mali Yıl

Curaçao şirketlerinin mali yılı, takvim yılı veya ana sözleşmede belirtilecek herhangi bir on iki aylık dönem olabilir.

Her mali yılın sona ermesinin ardından sekiz ay içerisinde ilgili yılın mali beyanı yönetim kurulu tarafından hazırlanmalıdır. Bu beyanlar, en az bir bilanço ile bir kar-zarar beyanını içerir. Genel kurul toplantısı ile bu süre “özel koşullar” gerekçe gösterilerek altı aya kadar uzatılabilir.

Muhasebe ve mali beyanlar

Mali beyanlar genel kabul görünmüş standartlarla uyumlu olmalı ve sermaye durumu ve dönem sonuçları ile şirketin dağılımı ve likiditesi hakkında fikir verebilecek kapsamda olmalıdır.

Kar ve Dağıtım

Limited şirketin net karı, hissedarların tasarrufundadır. Hissedarlar, temettü dağıtılmasına veya karın rezerv olarak saklanmasına karar verebilir. Ana sözleşmenin izin vermesi halinde, dönem karı ile ilgili karar hissedarlar toplantısında veya bu amaçla görevlendirilmiş kurumsal birim tarafından erilir. Temettü dağıtımı nedeniyle özsermayenin negatif seviyeye düşecek olması halinde, kar dağıtımı gerçekleştirilemez.

Curaçao’nun E-Zone %2 Net Kar Vergisinden faydalanma hakkı

Curaçao’da bir şirket kurmanın en popüler nedenlerinden birisi, Curaçao şirketinin sadece net karının %2’sini ödediği özel vergi sistemine dahil olmaya yarayan E-zone izninin alınabilmesidir. Özel vergi muafiyeti, 31 Aralık 2025’e kadar geçerlidir. Sadece Curaçao şirketleri E-zone izni alabilir. Uygun bir E-Zone şirketinin mal veya hizmet satışı ya da Curaçao vatandaşı olmayan kişilere IP haklarının lisansını vermekle elde ettiği tüm net gelirler %2 oranında gelir vergisine tabidir. Ayrıca, bir Curaçao şirketi üzerinden E-Zone’a giren mallar ve bir E-Zone şirketine sağlanan hizmetler, gümrük vergisinden ve işlem vergilerinden muaftır.

Pek Yakında…

Pek Yakında…

NEDEN Bulgaristan

NEDEN Bulgaristan

Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB), NATO, Avrupa Konseyi ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi bir ülkedir

 • %10 oranındaki kurumsal gelir vergisi, AB’nin en düşük oranıdır ve temettü vergisi de sadece %5’tir
 • Kişisel gelir vergisi sabit oranlıdır ve %10’dur
 • Minimum hisse sermayesi:1 Euro
 • Eğitimli, nitelikli ve yabancı dillere hakim bir işgücüne sahiptir
 • Ülkedeki zorunlu asgari ücret ve sosyal güvence maliyetleri düşüktür
 • Hızlı tescil prosedürü
 • Orta ve Doğu Avrupa’da oldukça rekabetçi istihdam koşulları sağlar
 • Bulgaristan, ayrıca farklı ülkelerle Çifte Vergilendirme Anlaşmalarının da (DTA) tarafıdır
 • Liberal ticaret ve vergi yasaları ile düşük maliyetli işgücü pazarları, ülkeyi birçok yabancı yatırımcı için cazibe merkezi haline getirmektedir

Şirket kurma

 • Ticaret Sicili Kayıt Ücreti;
 • Noter ücretleri;
 • Hizmet ücreti;
 • Muhasebe – tüzel kişilik kuruluşundan önce hukuki müşavirlik;
 • Ticaret Siciline kayıt için eksiksiz belge paketi hazırlama;
 • Belge paketinin Ticaret Sicil bürosuna ibrazı

o    Vergi Kaydı

 • Vergi Kaydı için gereken tüm belgelerin hazırlanması;
 • Belgelerin Ulusal Gelir İdaresine ibrazı;
 • Vergi Tescil Sertifikasının alınması;

Şirket Sicil Numarası (ЕИК) Tescili

 • Başvurunun hazırlanması;
 • Ücret dahildir

Banka hesabı açma

Hesaplar

 • Cari muhasebe;
 • Bordroların ve sigorta katkı payı ile vergilerin ödeme evraklarının hazırlanması;
 • Vergi beyanlarının hazırlanması;
 • Devlet İstatistik Kurumunun (NSI) istediği istatistiksel formların hazırlanması.

Tescilli adres

 • Posta adresi;
 • Vergi adresi;

Yıllık Vergi Beyanı ve Yıllık Finansal Beyanların Yayınlanması

 

 • Yıllık Finansal Beyanların Hazırlanması;
 • Yıllık finansal beyanların Tescil Bürosuna ibrazı;
 • Yıllık Vergi Beyanının Hazırlanması;
 • Yıllık Vergi Beyanının Ulusal Gelir İdaresine ibrazı.

Pek Yakında…

Pek Yakında…